Неділя, 16.12.2018, 13:40
Методичне об'єднання вчителів інформатики
м. Слов'янськ

"Інформація, на відміну від ресурсів,
задумана, щоб нею ділились"                    

(Роберт Кіосакі)
Вітаю Вас Гість | RSS
МЕНЮ
Категорії розділу
Методичні матеріали [13]
Кабінет інформатики [13]
Уроки [6]
Позакласні заходи [3]
Цікавинки для учнів [2]
Про роботу МО [6]
Нові статті
Конкурс триває... 
Відкритий урок у ЗОШ №4 
Результати конкурсу БОБЕР-2011 
Наказ від 27.12.2011р. № 769 "Про запровадження вивчення інформатики з 2 класу" 
Олімпіада з інформаційно-комунікаційних технологій 
Протокол проведення олімпіади з інформатики 
Усі уроки інформатики 11 клас (рівень стандарту) 
Использование метода проектов на уроках информатики для развития творческой личности учащихся 
Оцінка інформації з Інтернету 
Домашні правила 
Архів файлів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » ІНФОРМАТИКА » Кабінет інформатики

Інструкцiя з охорони працi №_____ пiд час роботи в кабiнетi iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання

«Затверджено»

Наказ директора школи

№___вiд _______ 200____р.

М.П. ____________ / _____

Інструкцiя з охорони працi №_____ пiд час роботи в кабiнетi iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання

 

1. Загальнi положення

1.1. Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнформатики та iнформацiйно_комунiкацiйних технологiй навчання є обовязковою для виконання учнями, вчителями, керiвниками навчальних закладiв.

1.2. У кабiнетi iнформатики проводяться:

• навчальнi заняття з iнформатики та iнших навчальних предметiв з використанням засобiв iнформацiйних та комунiкацiйних технологiй;

• позакласнi (позаурочнi) груповi та iндивiдуальнi заняття з використанням засобiв iнформацiйних та комунiкацiйних технологiй;

• розробка учнями програмних засобiв за завданнями вчителя (викладача) або керiвника навчального закладу.

1.3. До роботи на ПК допускаються учнi, якi пройшли первинний iнструктаж з охорони працi (безпеки життєдiяльностi).

1.4. Основнi небезпечнi та шкiдливi чинники в роботi:

• травмування електричним струмом;

• перевтома органiв зору;

• випромiнювання;

• навантаження на опорну систему.

1.5. На початку вивчення предметiв з iнформатики вчитель закрiплює учнiв за робочими мiсцями з урахуванням зросту, стану зору та слуху. У випадку навчальної потреби допускається тимчасова змiна розташування учнiв у кабiнетi iнформатики.

1.6. Заняття з ПК повиннi проводитися лише в присутностi педагога. Педагог, який має вищу педагогiчну освiту i пройшов iнструктаж з технiки безпеки, за перiод роботи з ПК несе вiдповiдальнiсть за безпеку дiтей.

1.7. Позакласнi заняття з iнформатики проводяться в присутностi вчителiв.

1.8. Допуск стороннiх осiб у кабiнет дозволяється тiльки з вiдома вчителя iнформатики.

1.9. Навчання на ПК має проводитися з урахуванням можливостей кожного учня в iндивiдуальному режимi, який визначає вчитель. Початок i закiнчення занять з кожною групою учнiв фiксується в журналi облiку використання ПК вiдповiдно до вiку.

1.10. Показання до занять з ПК i режиму роботи дiтям шкiльного вiку з аномалiями рефракцiї повиннi встановлюватись офтальмологом.

1.11. Загальна тривалiсть позакласних та факультативних занять з основ iнформатики не повинна перевищувати 2 годин на тиждень, а безпосередньої роботи на ПК — не бiльше 1 години.

1.12. Загальна тривалiсть пiд час профiльного навчання учнiв на ПК не повинна перевищувати 2 годин на день.

1.13. Пiд час роботи в кабiнетi учнi зобов’язанi пiдтримувати порядок i чистоту на робочому мiсцi.

1.14. У разi несправностi електрообладнання, його складових частин слiд звернутися до працiвникiв сервiс-центрiв, не починати повторне вмикання або ремонт самостiйно.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевiрити наявнiсть та надiйнiсть заземлення електрообладнання.

2.2. Слiд виконувати всi вказiвки вчителя по безпечному поводженню з приладами та пристроями, що використовуються пiд час роботи.

2.3. Перед початком навчання вчитель повинен вiзуально перевiрити непошкодженiсть захисного заземлення в тих кабiнетах iнформатики, у яких це заземлення виконано вiдкритим проводом.

2.4. Конструкцiя робочого стiльця (крiсла) має забезпечувати пiдтримання рацiональної робочої пози пiд час виконання основних робочих операцiй, створювати умови для змiни пози. Учитель повинен вiдрегулювати висоту та кут нахилу сидiння i спинки вiдповiдно до зросту i вiку учня.

2.5. Клавiатура повинна бути зручною для виконання роботи двома руками, конструктивно вiдокремлена вiд монiтора для забезпечення можливостi її оптимального розташування та прийняття рацiональної робочої пози. Висота клавiатури на рiвнi середнього ряду не повинна перевищувати 30 мм. Клавiатуру слiд розташовувати на поверхнi столу на вiдстанi 100–300 мм вiд краю, який повернутий до користувача. Кут нахилу до панелi клавiатури має знаходитися в межах вiд 5°, до 15°.

2.6. Екран ПК слiд розташовувати на оптимальнiй вiдстанi вiд очей учня, але не ближче 0,4 м залежно вiд розмiру екрана монiтора. Для зручностi зорового спостереження площина екрана ПК має бути перпендикулярна лiнiї зору, при цьому має бути передбачена можливiсть перемiщення монiтора у вертикальнiй площинi пiд кутом ±30° (справа налiво).

2.7. Конструкцiя робочого столу повинна забезпечувати можливiсть оптимального розташування на робочiй поверхнi обладнання, при цьому треба враховувати його кiлькiсть та конструктивнi особливостi (розмiр монiтора, клавiатури, пюпiтра тощо) та характеру роботи, що виконується.

2.8. У разi виникнення будь_яких несправностей, не вимикаючи ПК, негайно повiдомити про це вчителя.

3. Вимоги безпеки пiд час роботи

3.1. Учителi стежать за виконанням учнями вимог безпеки пiд час навчання в кабiнетi iнформатики.

3.2. Сигнали про початок перерви слiд подавати на екранi вiдеомонiтора. Робота з ПК повинна проводитися в iндивiдуальному режимi.

3.3. Пiсля безперервної роботи за екраном вiдеомонiтора повиннi проводити протягом 1,5–2 хв вправи для профiлактики зорової втоми; через 45 хв роботи з використанням комп’ютерiв — фiзичнi вправи для профiлактики загальної втоми.

3.4. Безперервна робота з ПК учнiв 10–11 класiв на спарених уроках не повинна перевищувати на першому уроцi 25–30 хв; на другому — 15–20 хв.

3.5. Для учнiв 10–11 класiв дозволяється варiант органiзацiї занять, за якого передбачається одна академiчна година — теоретичних занять, друга година — практичних занять. Практичнi заняття мiстять:

• безперервну роботу з екраном ПК — 25–30 хв;

• виконання комплексу вправ для профiлактики зорової i статичної втоми — 5 хв;

• продовження роботи з комп’ютером до кiнця занять — 15–10 хв.

3.6. Пiд час виробничого навчання учнiв старших класiв з використанням ПК в навчально_виробничому комбiнатi 50 % часу слiд вiдводити теоретичним заняттям, 50 % — практичним.

3.7. Пiд час проведення виробничої практики учнiв необхiдно через кожнi 20–25 хв роботи з ПК проводити вправи для профiлактики зорової втоми, через 45 хв роботи, на перервi, — вправи для профiлактики загальної втоми.

3.8. Безперервна робота учнiв з екраном вiдеомонiтора не має перевищувати:

• для учнiв 1_го класу (6 рокiв) — 10 хв за одну навчальну годину;

• для учнiв 2–5_х класiв — 15 хв за одну навчальну годину;

• для учнiв 6–7_х класiв — 20 хв за одну навчальну годину;

• для учнiв 8–9 класiв — 25 хв за одну навчальну годину;

• для учнiв 10–11 класiв та студентiв вищих навчальних закладiв І та II рiвнiв акредитацiї на першiй годинi занять—30 хв, на другiй годинi — 20 хв.

3.9. Пiд час роботи не допускається:

• використання електрообладнання кабiнету iнформатики в умовах, що не вiдповiдають вимогам iнструкцiй пiдприємств-виробникiв;

• експлуатацiя кабелiв та проводiв з пошкодженою або такою, що втратила захиснi властивостi за час експлуатацiї, iзоляцiєю; розмiщення електрообладнання поблизу джерел тепла, у мiсцях iз недостатньою вентиляцiєю;

• залишати увiмкненим ПК без догляду на тривалий час — бiльше 30 хв;

• пiдключати ПК до електромережi та електророзеток, що не мають захисного заземлення.

3.10. Для пiдключення переносної електроапаратури застосовують гнучкi проводи в iзоляцiї.

3.11. Штепсельнi з’єднання та електророзетки для напруги 12 В та 36 В за своєю конструкцiєю мають вiдрiзнятися вiд штепсельних з’єднань для напруги 127 В та 220 В i бути пофарбованi в колiр, який вiзуально вiдрiзняється вiд кольору штепсельних з’єднань, розрахованих на напругу 127 В та 220 В.

3.12. Слiд вимикати кабель живлення електрообладнання з електромережi, якщо воно залишається непрацюючим на тривалий час — добу i бiльше.

3.13. Забороняється допускати стороннiх осiб, якi не беруть участi в роботi.

3.14. Забороняється виконувати дiї по обслуговуванню та ремонту принтера пiд час його роботи.

3.15. Пiд час роботи бути уважним i не звертати уваги на стороннi речi.

4. Вимоги безпеки пiсля закiнчення роботи

4.1. Вiдключити ПК вiд електромережi.

4.2. Прибирання робочих мiсць пiсля закiнчення роботи проводиться вiдповiдно до вказiвок учителя (викладача).

5. Вимоги безпеки в аварiйнiй ситуацiї

5.1. У разi появи незвичного звуку, запаху паленого, самовiльного вимикання машини негайно припинити роботу й повiдомити про вчителя (викладача) про аварiйнi ситуацiї (пожежа; поява сильних стороннiх запахiв), не допускати панiки i пiдпорядковуватися тiльки вказiвкам учителя (викладача).

5.2. У разi одержання травми, а також поганого самопочуття учнi повиннi негайно повiдомити про це вчителя (викладача). За необхiдностi потрiбно негайно викликати швидку медичну допомогу по телефону за номером 103.

5.3. У разi загоряння в кабiнетi необхiдно вiдразу лiквiдувати пожежу. Для цього необхiдно:

• повiдомити пожежну охорону (тел. 101);

• вжити заходiв щодо евакуацiї людей з примiщення;

• вимкнути електромережу.

________________________       ____________ _______________

(посада керiвника пiдроздiлу/ органiзацiї / розробника) (особистий пiдпис)          (прiзвище, iнiцiали)

 

УЗГОДЖЕНО:

Керiвник (спецiалiст) служби

охорони працi установи, закладу освiти (заступник директора)

__________ ________________

(особистий пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

Голова профкому _____________ ______________________

(особистий пiдпис)                           (прiзвище, iнiцiали)

Категорія: Кабінет інформатики | Додав: ШКОЛА (19.10.2011)
Переглядів: 2873 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
...
Цифрові технології
Сертифікаційний тест з цифрових технологій
Пошук
Для учнів
Завдання для повторення матерілу
Графічні редактори
Колірні системи
Формати графічних файлів
Поняття комп'ютерної графіки. Види комп'ютерної графіки
EXCEL. 10 клас
Основи Інтернету
Друзі сайту
Корисні посилання
Anna BONDARENKO ©2010-2018Зробити безкоштовний сайт з uCoz