Вівторок, 20.11.2018, 11:03
Методичне об'єднання вчителів інформатики
м. Слов'янськ

"Інформація, на відміну від ресурсів,
задумана, щоб нею ділились"                    

(Роберт Кіосакі)
Вітаю Вас Гість | RSS
МЕНЮ
Категорії розділу
Методичні матеріали [13]
Кабінет інформатики [13]
Уроки [6]
Позакласні заходи [3]
Цікавинки для учнів [2]
Про роботу МО [6]
Нові статті
Конкурс триває... 
Відкритий урок у ЗОШ №4 
Результати конкурсу БОБЕР-2011 
Наказ від 27.12.2011р. № 769 "Про запровадження вивчення інформатики з 2 класу" 
Олімпіада з інформаційно-комунікаційних технологій 
Протокол проведення олімпіади з інформатики 
Усі уроки інформатики 11 клас (рівень стандарту) 
Использование метода проектов на уроках информатики для развития творческой личности учащихся 
Оцінка інформації з Інтернету 
Домашні правила 
Архів файлів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » ІНФОРМАТИКА » Кабінет інформатики

Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики

 

      «Затверджено»

Наказ №_________

вiд __________ 200_____р.

М.П. ____________ / _____

 

(Пiдпис директора школи)

 

 

Правила безпеки пiд час навчання

в кабiнетах iнформатики

 

Введено в дiю з__________

 

 

1. Загальнi положення

1.1. Цi Правила встановлюють вимоги безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики навчальних закладiв системи загальної середньої освiти i поширюються на загальноосвiтнi, професiйно-технiчнi, вищi навчальнi заклади І та II рiвнiв акредитацiї (далi —навчальнi заклади) незалежно вiд форм власностi та вiдомчого пiдпорядкування, якi здiйснюють навчання учнiв (студентiв) на персональних комп’ютерах (далi—ПК) у кабiнетах iнформатики. Цi Правила є обов’язковими для виконання учнями, студентами (далi —учнi), викладачами, учителями, керiвниками навчальних закладiв.

1.2. Вiдповiдно до Положення про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв навчально-виховного процесу в установах i закладах освiти, затвердженого наказом МОН України вiд 01.08.2001 № 563 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 20.11.2001 за № 969/6160 (далi — Положення про органiзацiю роботи з охорони працi), введення в експлуатацiю кабiнету iнформатики навчального закладу пiд час його приймання до нового навчального року проводить комiсiя, створена за наказом органу виконавчої влади (держадмiнiстрацiї), до якої входять представники обласного, районного

(мiського) вiддiлiв освiти (залежно вiд пiдпорядкування), профспiлки галузi, керiвник навчального закладу, а пiд час введення в дiю новоутвореного або переобладнаного кабiнету також i представники вiдповiдних органiв державного нагляду (охорони працi, пожежної безпеки санiтарно-епiдемiологiчної служби).

1.3. Кабiнет iнформатики належить навчальному закладу або мiжшкiльному навчально-виробничому комбiнату, який обслуговує декiлька навчальних закладiв.

1.4. У кабiнетi iнформатики проводяться:

• навчальнi заняття з iнформатики та iнших навчальних предметiв з використанням засобiв iнформацiйних та комунiкацiйних технологiй;

• позакласнi (позаурочнi) груповi та iндивiдуальнi заняття з використанням засобiв iнформацiйних та комунiкацiйних технологiй;

• розробки учнями програмних засобiв за завданнями вчителя (викладача) або керiвника навчального закладу.

Усi заняття з iнформатики мають проводитися за навчальними програмами, що мають гриф Мiнiстерства освiти i науки України або затвердженi регiональними чи мiсцевими органами управлiння освiтою.

1.5. Програмне забезпечення навчального призначення кабiнету iнформатики повинно мати гриф Мiнiстерства освiти i науки України та сертифiкат вiдповiдностi.

1.6. Використання ПК спецiальних периферiйних пристроїв дозволяється за умови сертифiкацiї в Українi згiдно з Державною системою сертифiкацiї УкрСЕПРО та наявностi позитивного висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи МОЗ України.

1.7. Монтаж, уведення в експлуатацiю технiчного обслуговування та гарантiйний ремонт комплектiв навчальної комп’ютерної технiки кабiнету iнформатики проводять пiдприємства, що здiйснюють її поставку, ремонт у пiслягарантiйний термiн виконують пiдприємства, якi проводять сервiсне обслуговування комп’ютерної технiки (сервiс-центри) i мають право на проведення таких робiт вiдповiдно до угод, що укладають навчальнi заклади.

1.8. Роботи iз введення в експлуатацiю та ремонту устаткування в кабiнетi iнформатики виконуються на пiдставi гарантiйного листа-заявки навчального закладу.

1.9. Окремi операцiї технiчного обслуговування за домовленiстю сторiн допускається проводити завiдувачем кабiнету або вчителем (викладачем) за дорученням керiвника навчального закладу.

1.10. Для всiх примiщень кабiнетiв iнформатики вимоги пожежної безпеки визначаються НАПБ В 01.05098/920 «Правила пожежної безпеки для закладiв, установ i органiзацiй системи освiти України», затвердженим спiльним наказом Мiносвiти України i МВС України вiд 30.09.98 № 348/70, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 17.12.98 за № 800/3240 (iз змiнами) (далi —НАПБВ 01.050-98/920).

1.11. Розслiдування нещасних випадкiв з учнями, що сталися пiд час проведення навчання в кабiнетi iнформатики, проводиться вiдповiдно до Положення про порядок розслiдування нещасних випадкiв, що сталися пiд час навчально-виховного процесу в навчальних  закладах, затвердженого наказом МОН України вiд 31.08.2001 №616, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.12.2001 за №1093/6284.

1.12. Систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил покладається на керiвникiв навчальних закладiв органiв управлiння освiтою.

2. Вимоги до облаштування кабiнетiв iнформатики

2.1. У цьому нормативно-правовому актi термiни вживаються в такому значеннi:

Кабiнет iнформатики — це навчально-матерiальна база навчального закладу мiжшкiльного навчально-виробничого комбiнату з комплектом навчальної обчислювальної технiки або навчально-комп’ютерним комплексом (далi—НКК) оргтехнiкою, навчально-наочними посiбниками, навчальним обладнанням, меблями та пристосуваннями, для проведення теоретичних i практичних занять iз предметiв «Інформатика»,—«Основи iнформатики» та позакласних (позаурочних) занять з використанням засобiв iнформацiйних та комунiкацiйних технологiй. Кабiнет iнформатики використовується у викладаннi iнших навчальних предметiв трудового навчання з використанням засобiв iнформацiйних та комунiкацiйних технологiй.

2.2. Примiщення кабiнету iнформатики має вiдповiдати вимогам СанПiН 5.5.2-008-01 «Державнi санiтарнi правила i норми влаштування, утримання загальноосвiтнiх навчальних закладiв та органiзацiї навчально-виховного процесу», затвердженi постановою Головного державного санiтарного лiкаря України вiд 14.08.2001 №63 (далi—ДСанПiН 5.5.2-008-01), ДСанПiН 5.5.6-009-98 «Улаштування i обладнання кабiнетiв комп’ютерної технiки в навчальних закладах та режим працi учнiв на персональних комп’ютерах», затвердженими постановою Головного державного санiтарного лiкаря України вiд 30.12.98 № 9 (далi — ДСанПiН 5.5.6-009-98).

2.3. Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства освiти i науки України вiд 20.02.2002 № 128 «Про затвердження нормативiв наповнюваностi груп дошкiльних навчальних закладiв (ясел-садкiв) компенсуючого типу, класiв спецiальних загальноосвiтнiх шкiл (шкiл-iнтернатiв), груп подовженого дня i виховних груп загальноосвiтнiх навчальних закладiв усiх типiв» та Порядку подiлу класiв на групи пiд час вивчення окремих предметiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.03.2002 за№229/6517, пiд час проведення практичних робiт з iнформатики в навчальних закладах клас подiляються на двi групи, але не менше нiж по 8 учнiв.

2.4. Примiщення кабiнету iнформатики повинно мати природне i штучне освiтлення з урахуванням вимог ДСанПiН 5.5.6-009-98.

2.5. Захист учнiв вiд впливу iонiзуючих та неiонiзуючих електромагнiтних полiв та випромiнювання, шуму вiбрацiї та iнших чинникiв, що виникають у внутрiшньому середовищi кабiнетiв iнформатики, слiд виконувати вiдповiдно до вимог i нормативiв ДСанПiН 5.5.6-009-98.

3. Вимоги до обладнання робочих мiсць учнiв та вчителiв  (викладачiв)

3.1. Органiзацiя робочого мiсця повинна забезпечувати вiдповiднiсть усiх елементiв робочого мiсця та їх взаємного розташування вiдповiдно до вимог ДСанПiН 5.5.6-009-98.

3.2. Вимоги до конструкцiї меблiв (робочий стiл, стiлець (крiсло), розташованих на робочих мiсцях учнiв, якi навчаються у кабiнетi iнформатики, визначаються вимогами ДСанПiН 5.5.6-009-98.

3.3. Конструкцiя робочого столу має забезпечувати можливе розташування навчального обладнання. Конструкцiя робочого стiльця (крiсла) має забезпечувати пiдтримання рацiональної робочої пози пiд час виконання основних робочих операцiй, створювати умови для змiни пози. Учитель (викладач) повинен вiдрегулювати висоту та кут нахилу сидiння i спинки вiдповiдно до зросту i вiку учня. Сидiння, спинка та пiдлокiтники стiльця мають м’яке, неслизьке, повiтропроникне покриття.

3.4. Вiдповiдно до ДСанПiН 5.5.6-009-98 екран ПК слiд розташовувати на оптимальнiй вiдстанi вiд очей учня, але не ближче нiж 0,4 м залежно вiд розмiру екрана монiтора. Для зручностi зорового спостереження площина екрана ПК має бути перпендикулярною лiнiї зору, при цьому має бути передбачена можливiсть перемiщення монiтора у вертикальнiй площинi пiд кутом ±30° (справа налiво).

4. Вимоги електробезпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики

4.1. Пiд час експлуатацiї систем електропостачання, електрообладнання та електричного освiтлення примiщення кабiнету iнформатики необхiдно дотримуватися вимог «Правил устройства электроустановок», затверджених наказом Головдерженергонагляду СРСР у 1984 p., «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», затверджених наказом Головдерженергонагляду СРСР у 1984 р., ДНАОП 0.0С 1.21-98 Правил безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв, затверджених наказом Комiтету по нагляду за охороною працi України Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 09.01.98 № 4, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 10.02.98 за№93/2533, НАПБ В.01.050-98/920, цих Правил та вимог нормативнотехнiчної та експлуатацiйної документацiї пiдприємства — виробника ПК.

4.2. Для пiдключення переносної електроапаратури застосовують гнучкi проводи в iзоляцiї.

4.3. Заземлення повинно вiдповiдати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 Правил безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв, затверджених наказом Комiтету по нагляду за охороною працi Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 09.01.98 № 4, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 10.02.98 за № 9/2533.

4.4. Штепсельнi з’єднання та електророзетки для напруги 12 В та 36 В за своєю конструкцiєю мають вiдрiзнятися вiд штепсельних з’єднань, для напруги 127 В та 220 В i бути пофарбованi в колiр, який вiзуально вiдрiзняється вiд кольору штепсельних з’єднань, розрахованих на напругу 127 В та 220 В.

4.5. Не допускається:

• використання електрообладнання кабiнету iнформатики в умовах, що не вiдповiдають вимогам iнструкцiй пiдприємств-виробникiв;

• експлуатацiя кабелiв та проводiв з пошкодженою або такою, що втратила захиснi властивостi за час експлуатацiї, iзоляцiєю;

• розмiщення електрообладнання поблизу джерел тепла, у мiсцях з недостатньою вентиляцiєю;

• залишати працюючий ПК без догляду, на тривалий час —бiльше 30 хв.; пiдключення ПК до електромережi та електророзеток, що не мають захисного заземлення.

4.6. Перед початком навчання вчитель (викладач) повинен вiзуально перевiрити непошкодженiсть захисного заземлення в тих кабiнетах iнформатики, у яких це заземлення виконано вiдкритим проводом.

4.7. Слiд вимикати кабель живлення електрообладнання з електромережi, якщо воно залишається непрацюючим на тривалий час — добу i бiльше.

4.8. У разi несправностi електрообладнання, його складових частин слiд звернутися до працiвникiв сервiс-центрiв, не починати повторне вмикання або ремонт самостiйно.

5. Органiзацiя безпечної роботи в кабiнетi iнформатики

5.1. Робота з охорони працi в кабiнетi iнформатики органiзовується вiдповiдно до статуту навчального закладу, Положення про  органiзацiю роботи з охорони працi.

5.2. На початку вивчення предметiв з iнформатики учнi закрiплюються вчителем (викладачем) за робочими мiсцями з урахуванням зросту, стану зору та слуху. У випадку навчальної потреби допускається тимчасова змiна розташування учнiв у кабiнетi iнформатики.

5.3. Позакласнi заняття з iнформатики проводяться в присутностi вчителiв (викладачiв).

5.4. Учителi (викладачi) стежать за виконанням учнями вимог безпеки пiд час навчання в кабiнетi iнформатики.

5.5. Вiдповiдно до Положення про органiзацiю роботи з охорони працi до роботи на ПК допускаються учнi, якi пройшли первинний iнструктаж з охорони працi (безпеки життєдiяльностi).

5.6. Вiдповiдно до ДСанПiН 5.5.6-009-98 безперервна робота учнiв за екраном вiдеомонiтора за одну навчальну годину не має перевищувати:

• для учнiв 1-го класу (6 рокiв) — 10 хв;

• для учнiв 2–5-х класiв — 15 хв;

• для учнiв 6–7-х класiв — 20 хв;

• для учнiв 8–9-х класiв — 25 хв;

• для учнiв 10–12-х класiв та студентiв вищих навчальних закладiв І та II рiвнiв акредитацiї на першiй годинi занять — 30 хв, на другiй годинi — 20 хв.

Навчання з iнформатики в навчальних закладах системи загальної середньої освiти передбачає 1–2 навчальнi години на тиждень залежно вiд освiтнього рiвня вiдповiдно до Базового навчального плану загальноосвiтнiх навчальних закладiв, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

5.7. Навчання на ПК має проводитися з урахуванням можливостей кожного учня в iндивiдуальному режимi, який визначає вчитель. Початок i закiнчення занять з кожною групою учнiв фiксується в журналi облiку використання ПК вiдповiдно до вiку.

5.8. Загальна тривалiсть позакласних та факультативних занять з основ iнформатики не повинна перевищувати 2 години на тиждень, а безпосередньої роботи на ПК — не бiльше 1 години.

5.9. Загальна тривалiсть пiд час профiльного навчання учнiв на ПК не повинна перевищувати 2 години на день.

5.10. Пiд час занять на ПК для попередження розвитку перевтомлення необхiдно здiйснювати комплекс профiлактичних заходiв (орiєнтовний комплекс вправ мiститься в додатку), а саме:

• пiсля безперервної роботи з екраном монiтора згiдно з п. 5.6—протягом 1,5–2 хв вправи для профiлактики зорової втоми;

• через 25–30 хв роботи з використанням комп’ютерiв—протягом 5 хв комплекс вправ для профiлактики зорового i статичного втоплення.

6. Обов’язки посадових осiб щодо забезпечення охорони працi пiд час навчання в кабiнетi iнформатики

6.1. Керiвництво органiзацiєю роботи з охорони працi пiд час проведення навчання в кабiнетi iнформатики навчального закладу покладається на його керiвника вiдповiдно до Положення про органiзацiю роботи з охорони працi.

6.2. Керiвник навчального закладу, в якому проводиться навчання в кабiнетi iнформатики:

• створює здоровi й безпечнi умови для проведення занять у кабiнетi iнформатики;

• наказом призначає вiдповiдальних осiб, якi зобов’язанi контролювати створення безпечних умов навчання та працi, стежити за виконанням учнями цих Правил та вiдповiдних iнструкцiй з охорони працi на робочому мiсцi в кабiнетi iнформатики;

• органiзовує роботу щодо розроблення та затверджує iнструкцiї з охорони працi для учнiв пiд час навчання в кабiнетi iнформатики;

• органiзовує роботу щодо забезпечення учнiв справними обладнанням та пристроями;

• органiзовує проведення технiчного обслуговування та ремонту обладнання кабiнету iнформатики;

• органiзовує один раз на три роки навчання завiдувачiв кабiнетiв iнформатики, учителiв, викладачiв iнформатики з питань охорони працi з наступною перевiркою знань вiдповiдно до ДНАОП 0.00-4.12-99 Типового положення про навчання з питань охорони працi, затвердженого наказом Комiтету по нагляду за охороною працi України Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України  вiд 17.02.99 № 27, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 21.04.99 за№248/3541 та Положення про органiзацiю роботи з охорони працi;

• вiдповiдно до Положення про порядок розслiдування нещасних випадкiв, що сталися пiд час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України вiд 31.08.2001 № 616, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.12.2001 за № 1093/6284, проводить розслiдування нещасних випадкiв,що сталися з учнями пiд час навчання в кабiнетi iнформатики.

6.3. Завiдувач кабiнету, учителi, викладачi:

• навчають учнiв безпечного поводження з наявним у кабiнетi iнформатики обладнанням, а також безпечних методiв виконання робiт;

• стежать за дотриманням вимог безпечного проведення навчально-виховного процесу;

• є вiдповiдальними за збереження обладнання кабiнету iнформатики, справнiсть засобiв пожежогасiння;

• щодня проводять реєстрацiю в журналi використання ПК кабiнету iнформатики часу початку та закiнчення заняття, вмикання та вимикання електроживлення;

• проводять реєстрацiю випадкiв зупинки машин та органiзацiю їх ремонту;

• стежать за своєчасним проведенням технiчного обслуговування та ремонту обладнання кабiнету iнформатики;

• здiйснюють навчання та iнструктаж учнiв з охорони працi з реєстрацiєю в журналi облiку навчальних занять та журналi реєстрацiї iнструктажiв з охорони працi згiдно з Положенням про проведення навчання з питань охорони працi, що розробляється i затверджується керiвником навчального закладу вiдповiдно до ДНАОП 0.00-4.12-99 Типового положення про навчання з питань охорони працi, затвердженого наказом Комiтету по нагляду за охороною працi України Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 17.02.99 № 27, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.04.99 за № 248/3541. Навчання учнiв безпечного поводження проводиться вiдповiдно до iнструкцiї з охорони працi, якi розробляють учителi, викладачi навчальних закладiв згiдно з ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку iнструкцiй з охорони працi, затвердженого наказом Комiтету по нагляду за охороною працi України Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 29.01.98 № 9, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 07.04.98 за № 226/2666;

• здiйснюють першу допомогу в разi нещасних випадкiв, що сталися з учнями в кабiнетi iнформатики.Категорія: Кабінет інформатики | Додав: ШКОЛА (17.10.2011)
Переглядів: 2118 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
...
Цифрові технології
Сертифікаційний тест з цифрових технологій
Пошук
Для учнів
Завдання для повторення матерілу
Графічні редактори
Колірні системи
Формати графічних файлів
Поняття комп'ютерної графіки. Види комп'ютерної графіки
EXCEL. 10 клас
Основи Інтернету
Друзі сайту
Корисні посилання
Anna BONDARENKO ©2010-2018Зробити безкоштовний сайт з uCoz